info@dzst.nl
Samen duurzaam!

Hoge opkomst bij verkiezingsdebat over duurzaamheid

Zijn grote windmolens op industrieterreinen noodzakelijk om een energieneutraal Steenwijkerland te realiseren? Gaat de gemeente de dagrecreatie in Nationaal Park Weerribben-Wieden beperken door geen omgevingsvergunningen meer af te geven aan bestaande en nieuwe gelegenheden voor boot-verhuur en horeca? Tijdens een debat in het Kloniehuus in Willemsoord kwamen zo’n honderd inwoners horen hoe de lijsttrekkers hier over denken. Duurzaamheid leeft!

De aanwezige zeven lokale politici debatteerden aan de hand van vier stellingen die elk door een betrokken burger werden geïntroduceerd. De eerste stelling ging over het plaatsen van grote windmolens op industrieterreinen. Hans Schiphorst, voorzitter van energiecoöperatie Oldemarkt lichtte de stelling toe. ‘Grote windmolens wekken veel stroom op, zijn rendabel en bovendien: met alleen zonne-energie redden we het. Om horizonvervuiling en overlast te vermijden, kunnen ze het best geconcentreerd worden op een afgelegen industrieterrein.’

Draagvlak
Voorstanders hiervan zijn in ieder geval D66, BGL en CPB. Miriam Slomp (VVD) wees erop dat er in de gemeente geen draagvlak voor is. ‘We hebben de windmolens ook niet nodig. We halen de doelstelling met 125 ha aan zonneparken en 25 ha zon op dak.’ Volgens Ronnie Lassche (CPB) zijn we toe aan een energiemix. ‘Laten we zuinig zijn op onze landbouwgrond, hebben we nog hard nodig.’ Gauke Veen (D66) meent dat er wel degelijk draagvlak voor is en dat we windmolens nodig hebben.  Zijn advies: ‘Geef de windmolens in eigendom van de inwoners. Geef hen zeggenschap over waar ze komen en over de energieprijs.’

Betere informatie
Wordt 30 procent van de opbrengst van zonneweides in onze gemeente in een fonds gestopt voor het verduurzamen van woningen in de kernen en wijken? In een toelichting op deze stelling legde Aaltje van den Brink uit dat de gemeente inzet op 50 procent lokaal eigendom, maar dat niemand weet hoe we dat moeten vormgeven of er zin in heeft om met projectontwikkelaars in zee te gaan. Het is beter om de opbrengst in te zetten voor het behalen van duurzame doelstellingen waarbij iedereen profiteert. Dat kan door het bedrag in een fonds te stoppen waarmee woningen in de nabijheid verduurzaamd worden, vooral de investering die niet binnen tien jaar kunnen worden terugverdiend als een warmtepomp of zonneboiler.

Over deze stelling verschilden de meningen. Het CDA wil meer energiecoaches inzetten en GroenLinks wil dat de informatie over subsidiemogelijkheden beter te vinden is en dat mensen betere begeleiding krijgen.
Is een gift niet beter dan een lening? Mensen kunnen een lening door de hoge energie- en benzineprijzen misschien niet terugbetalen. Steven Bunt (PVDA) pleitte voor meer aandacht voor mensen die in een huurwoning wonen.

Kroonjuweel
De natuurwaarden en de biodiversiteit in Nationaal Park Weerribben- Wieden staan onder druk. De gemeente geeft boeren alleen nieuwe omgevingsvergunningen af die passen in het creëren van een zone van agrarisch natuurbeheer rond het park, aldus de derde stelling. ‘De intensieve landbouw staat herstel van de biodiversiteit in de weg, De omslag naar een natuurinclusieve landbouw, dat wil zeggen gebruik van natuurlijke hulpbronnen, minimalisering van emissies en het benutten van rest- en afvalstromen is noodzakelijk’, aldus Ruurd Huisman in een toelichting.

‘Boeren bepalen zelf het tempo’
Het CDA gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten. ‘De boeren moeten zelf beslissen of ze op traditionele wijze blijven boeren of overstappen op agrarisch natuurbeheer’, aldus Erik Homan.
André Bus (PBL) wil de boeren en de riettelers de tijd geven om zich aan te passen. ‘Zij bepalen zelf het tempo. Ze leveren een bijdrage aan de kernen, we moeten zorgvuldig met hen omgaan.’
Volgens Gauke Veen gaat het om een pakket aan maatregelen dat nodig is om ons kroonjuweel te beschermen. ‘We leggen geen dictaat op aan de boeren.’

Dagrecreatie
Tot slot de dagrecreatie in het park. Daar ging de vierde stelling over: De gemeente beperkt de dagrecreatie door geen omgevingsvergunning meer af te geven voor uitbreiding van bestaande en nieuwe gelegenheden van botenverhuur en horeca in het Nationale Park Weerribben-Wieden. De dagrecreatie heeft nu zo’n omvang bereikt dat het dierenleven de flora wordt verstoord. Het grote aantal bootmotoren woelen de bodem om, waarbij fosfaat vrijkomt.

‘Als we ondernemers gaan beperken, moeten we ze ook compenseren’, aldus Lassche. ‘De omgevingsvergunning is het enige middel van de gemeente om de regie te houden’, verklaarde Stephanie Geurts van GroenLinks. ‘Het is overigens een misverstand om te denken dat investeren in duurzaamheid alleen geld kost.’

Groene stappen in de Kop
Het verkiezingsdebat was georganiseerd door de Stichting Duurzaam Steenwijkerland, die initiatieven van bewoners op het vlak van duurzaamheid wil stimuleren en ondersteunen. Het gaat niet alleen om een lager energieverbruik maar ook om het zetten van groene stappen. ‘In de Kop, maar ook in je hoofd. We staan voor een grote uitdaging, we moeten het samen doen’, aldus voorzitter Harry Renting.

Related Posts

Leave a Reply